Algemene voorwaarden


Onze algemene voorwaarden

Huisregels

 • Iedereen in de praktijk dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • Mocht iemand binnen de praktijk aanstootgevend gedrag vertonen dan behouden wij ons het recht om deze persoon de toegang te ontzeggen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn eruit te halen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is niet alleen hygiënisch maar ook verplicht.
 • Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de patiënten die na u komen.
 • Indien u uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.
 • Wij houden van dieren maar ze zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Gebruikt oefenmateriaal dient na gebruik opgeruimd te worden.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.
 • Neem bij elke behandeling een handdoek mee
 • De eerste behandeling of de behandeling daarna een identiteitsbewijs meenemen
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan patiënt of namens patiënt verleende diensten.

Bejegening

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. In de oefenzaal kan er een collega(‘s) actief zijn met zijn/haar patiënt.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. 

Privacy reglement

Algemeen

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht, deze wet is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Plichten van de praktijk

Fysizo hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysizo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het elektronische patiëntendossier (EPD)
 • Intercollegiale communicatie via een beveiligde app
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Betalingsvoorwaarde

Deze betalingsvoorwaarden zijn onderdeel van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en Fysizo.

Betaling

 • De factuur dient direct na het consult door de patiënt betaald te worden.
 • Mocht er anders worden besloten en er een factuur niet direct worden betaald dient de patiënt binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de vijtiende dag na factuurdatum.
 • Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hier eerst op of omstreeks de tiende dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen vijf dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

Betalingsvoorwaarden bij PT en andere sportabonnementen

 • Een strippenkaart of abonnement wordt betaald via automatische incasso. Alle abonnementskosten moeten vooraf worden betaald. De opzegtermijn voor alle abonnementen is één maand voor afloop van het abonnement.
 • Opzegging moet schriftelijk of per mail (info@fysizo.nl) gebeuren. Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt het abonnement automatisch met één maand of kwartaal verlengd.
 • Betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. In bijzondere gevallen zal fysizo (per geval afzonderlijk) een passende regeling treffen. Een maand- of kwartaalabonnement kan alleen worden opgeschort in geval van ziekte of ernstige blessure, dit is ter beoordeling van de fysiotherapeut fysizo
 • Wanneer de abonnementskosten niet vooraf zijn betaald, treedt er verzuim in. Het staat fysizo vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
 • Naast de abonnementskosten zal ook wettelijke rente worden ingevorderd. 

Website

Onze website (Disclaimer)

Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website www.fysizo.nl Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie staan wij echter niet in. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. fysizo.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Informatie op fysizo.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verwijzingen en links fysizo.nl

De site fysizo.nl bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet door fysizo.nl aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden.

Onze website (cookies)

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Klachtenregeling

Als u bij een fysiotherapeut onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Misverstand

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de fysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden. Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

Maak uw probleem bespreekbaar

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend fysiotherapeut. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Indien u er samen niet uit komt of het probleem liever niet direct met uw therapeut bespreekt, dan is het ook mogelijk om een afspraak te maken met de praktijkmanager die tevens functioneert als klachtencommissaris.

Heeft u een klacht en wilt u in contact komen met een klachten functionaris? Stuur dan een email naar info@fysizo.nl of neem telefonisch contact met ons op via 0174-245187

Klachtenregeling Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht over het functioneren van uw fysiotherapeut of de praktijk in te dienen bij de Koninklijk genootschap fysiotherapie (KNGF). Voelt u zich niet begrepen door uw fysiotherapeut en zoekt u erkenning? Dan is dit het ’loket’ waar u moet zijn. De Klachtencommissie zal eerst proberen om via bemiddeling erkenning van de klacht te bewerkstelligen. Als dat tot onvoldoende uitkomst leidt, zal er een klachtenprocedure worden gestart. Deze bestaat uit een schriftelijk onderzoek met een zitting waarin een mondelinge uitspraak wordt gedaan. De fysiotherapeut zal hierbij nooit worden bestraft en er kan ook geen schadevergoeding worden geëist; de fysiotherapeut wordt hooguit aangesproken op zijn professionaliteit en zal de gegeven adviezen moeten opvolgen.

Als u gebruik wilt maken van de Klachtencommissie

U vindt hierover informatie in een brochure in de wachtkamer. Meer informatie vindt u op www.fysiotherapie.nl  Zorgt u ervoor wanneer u het klachtenformulier volledig invult, ondertekent én voorziet van de juiste bewijsstukken? Alleen dan kan uw klacht in behandeling worden genomen.