Algemene voorwaarden


Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Fysizo klanten die zich hebben ingeschreven voor de (small group) training of vrije training bij Fysizo. Ieder gebruik van de diensten van Fysizo geschiedt voor eigen risico. Daarnaast dient iedereen verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 2 – INTAKE 

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, voordat hij of zij deelneemt aan een training, een intakegesprek te hebben gehad. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Fysizo door te geven.

Artikel 3 – TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal Fysizo meedelen wanneer en waar de klant verwacht wordt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Fysizo bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint doorgegeven te worden, dit geldt voor zowel Fysizo als voor de klant. Wanneer de klant een week verhinderd is, schuift desbetreffende trainingssessie een week door.

Artikel 4 – UITVOERING 

Fysizo verplicht zich tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de klant gedurende de training. Dit wordt uitgevoerd naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting waarin Fysizo niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 5 – AANSPRAKELIJKHEID 

Fysizo kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Fysizo kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten. Fysizo is niet aansprakelijk wanneer op de trainingslocatie, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Fysizo is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Fysizo gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.

Artikel 6 – ONTBINDING 

Fysizo is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit  de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer.

Artikel 7 – BETALINGSVOORWAARDEN 

Bij de overeenkomst van klant en Fysizo zal Fysizo meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de klant niet tijdig betaalt, is Fysizo gerechtigd de klant toegang tot de training te weigeren totdat de betaling voldaan is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient de klant deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Fysizo te voldoen. Indien Fysizo overgaat tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Fysizo een bedrag van EUR 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Fysizo is het BTW tarief van 9% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Fysizo gerechtigd om de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte, maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 8 – ZIEKMELDING 

Indien de klant niet kan deelnemen aan een training wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Fysizo. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte kan de overeenkomst voor maximaal een jaar worden stilgelegd op grond van een medische verklaring.

Artikel 9 – OVERMACHT, VAKANTIES EN FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Fysizo is niet gehouden aan haar verplichtingen indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de trainer wordt voor de klant een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakantie van de trainer wordt ruim van tevoren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de trainer op vakantie is. Op feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een week vooruit geschoven.

Artikel 10 – GEZONDHEID 

De klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zicht ertoe alvorens de overeenkomst aan te gaan met zijn arts te overleggen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn, onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens alsook na de training te melden aan de trainer.

Artikel 11 – VERTROUWELIJKHEID 

Fysizo neemt strikte vertrouwelijkheid in acht met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fysizo gebruikt. Desbetreffende gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 12 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Fysizo voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Fysizo. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Fysizo. Alle door Fysizo verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainingsschema’s zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Fysizo ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Fysizo zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14 – GESCHILLEN 

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Fysizo. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Fysizo is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Huisregels

 • Iedereen in de praktijk dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • Mocht iemand binnen de praktijk aanstootgevend gedrag vertonen dan behouden wij ons het recht om deze persoon de toegang te ontzeggen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn eruit te halen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is niet alleen hygiënisch maar ook verplicht.
 • Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de patiënten die na u komen.
 • Indien u uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.
 • Wij houden van dieren maar ze zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Gebruikt oefenmateriaal dient na gebruik opgeruimd te worden.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.
 • Neem bij elke behandeling een handdoek mee
 • De eerste behandeling of de behandeling daarna een identiteitsbewijs meenemen
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan patiënt of namens patiënt verleende diensten.

Bejegening

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. In de oefenzaal kan er een collega(‘s) actief zijn met zijn/haar patiënt.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. 

Privacy reglement

Algemeen

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht, deze wet is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Plichten van de praktijk

Fysizo hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysizo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het elektronische patiëntendossier (EPD)
 • Intercollegiale communicatie via een beveiligde app
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Betalingsvoorwaarde

Deze betalingsvoorwaarden zijn onderdeel van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en Fysizo.

Betaling

 • De factuur dient direct na het consult door de patiënt betaald te worden.
 • Mocht er anders worden besloten en er een factuur niet direct worden betaald dient de patiënt binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de vijtiende dag na factuurdatum.
 • Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hier eerst op of omstreeks de tiende dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen vijf dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

Betalingsvoorwaarden bij PT en andere sportabonnementen

 • Een strippenkaart of abonnement wordt betaald via automatische incasso. Alle abonnementskosten moeten vooraf worden betaald. De opzegtermijn voor alle abonnementen is één maand voor afloop van het abonnement.
 • Opzegging moet schriftelijk of per mail (info@fysizo.nl) gebeuren. Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt het abonnement automatisch met één maand of kwartaal verlengd.
 • Betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. In bijzondere gevallen zal fysizo (per geval afzonderlijk) een passende regeling treffen. Een maand- of kwartaalabonnement kan alleen worden opgeschort in geval van ziekte of ernstige blessure, dit is ter beoordeling van de fysiotherapeut fysizo
 • Wanneer de abonnementskosten niet vooraf zijn betaald, treedt er verzuim in. Het staat fysizo vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
 • Naast de abonnementskosten zal ook wettelijke rente worden ingevorderd. 

Website

Onze website (Disclaimer)

Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website www.fysizo.nl Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie staan wij echter niet in. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. fysizo.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Informatie op fysizo.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verwijzingen en links fysizo.nl

De site fysizo.nl bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet door fysizo.nl aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden.

Onze website (cookies)

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Klachtenregeling

Als u bij een fysiotherapeut onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Misverstand

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de fysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden. Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

Maak uw probleem bespreekbaar

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend fysiotherapeut. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Indien u er samen niet uit komt of het probleem liever niet direct met uw therapeut bespreekt, dan is het ook mogelijk om een afspraak te maken met de praktijkmanager die tevens functioneert als klachtencommissaris.

Heeft u een klacht en wilt u in contact komen met een klachten functionaris? Stuur dan een email naar info@fysizo.nl of neem telefonisch contact met ons op via 0174-245187

Klachtenregeling Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht over het functioneren van uw fysiotherapeut of de praktijk in te dienen bij de Koninklijk genootschap fysiotherapie (KNGF). Voelt u zich niet begrepen door uw fysiotherapeut en zoekt u erkenning? Dan is dit het ’loket’ waar u moet zijn. De Klachtencommissie zal eerst proberen om via bemiddeling erkenning van de klacht te bewerkstelligen. Als dat tot onvoldoende uitkomst leidt, zal er een klachtenprocedure worden gestart. Deze bestaat uit een schriftelijk onderzoek met een zitting waarin een mondelinge uitspraak wordt gedaan. De fysiotherapeut zal hierbij nooit worden bestraft en er kan ook geen schadevergoeding worden geëist; de fysiotherapeut wordt hooguit aangesproken op zijn professionaliteit en zal de gegeven adviezen moeten opvolgen.

Als u gebruik wilt maken van de Klachtencommissie

U vindt hierover informatie in een brochure in de wachtkamer. Meer informatie vindt u op www.fysiotherapie.nl  Zorgt u ervoor wanneer u het klachtenformulier volledig invult, ondertekent én voorziet van de juiste bewijsstukken? Alleen dan kan uw klacht in behandeling worden genomen.