Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

Via de website en facebookpagina van Fysizo wordt algemene informatie verstrekt over Fysizo of andere fysiotherapeutische onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Fysizo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie.

De informatie op de website is auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Fysizo de op deze website aangeboden informatie te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Verwijzingen via de website naar andere websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Fysizo kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Privacy statement

Persoonsgegevens die Fysizo verwerkt

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Fysizo en de verwerkingen via haar website www.Fysizo.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Fysizo en de onder de gemeenschappelijke naam Fysizo naar buiten tredende fysiotherapeuten. Fysizo verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, burger service nummer
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres
 • aanvullende persoonsgegevens zoals, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • verzekeringsgegeven, zoals polisnummer
 • contactgegevens van huisarts en specialisten
 • technische gegevens, zoals (een deel van) uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe Fysizo persoonsgegevens verkrijgt

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een onder behandeling bent voor een fysiotherapeutische dienst of als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen uit openbare bronnen en websites of via een COV check (controle op verzekeringsgevens)

Waarom Fysizo de persoonsgegevens verwerkt

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Fysiotherapeutische behandeling: Wij verwerken uw die gegevens die nodig zijn voor de dossiervorming. De dossiervorming voldoet aan de wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
 • Verbeteren dienstverlening: Wij verwerken persoonsgegevens voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);
 • Informatieverstrekking: Wij verwerken persoonsgegevens om u te informeren over actualiteiten, evenementen, diensten en producten;
 • Toegankelijkheid website: Wij verwerken persoonsgegevens om u toegang te verschaffen tot de sociale media Fysizo en het delen van berichten via eigen sociale media.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst van Fysizo, de uitvoering van wet- en regelgeving, uw toestemming en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fysizo.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name (een deel van) het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en andere gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. In dit kader hebben wij ervoor gekozen een deel van het IP-adres te maskeren.

Sociale media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Fysizo heeft geen invloed op hoe sociale media omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van LinkedIn, Facebook.

Hoe hanteert Fysizo de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt rechten en plichten van de individuele patiënt en de zorgverlener in hun onderlinge relatie. Ze is vooral gericht op versterking van de positie van de patiënt en is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen – inclusief onderzoek en advies – die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en het verbeteren van zijn gezondheid.

Relevant is met name de algemene bepaling (7:453 BW) waarin wordt gesteld dat de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht moet nemen en dient te handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard.

Ook worden er nadere eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. De WGBO legt de volgende verplichtingen c.q. rechten op:

 • informatieplicht
 • toestemmingsvereiste
 • dossierplicht
 • vernietigingsrecht
 • bewaarplicht
 • recht op inzage

Informatieplicht:

De fysiotherapeut verstrekt de patiënt de informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te nemen over zijn gezondheid.

Dit houdt in dat de fysiotherapeut de patiënt duidelijk behoort te informeren over:

 • de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling
 • de fysiotherapeutische diagnose
 • het behandelplan
 • het te verwachten risico voor de gezondheid
 • de eventuele alternatieven
 • de prognose.

Hierop bestaan twee uitzonderingen, namelijk:

 1. als de fysiotherapeut van mening is dat informatieverstrekking ernstig nadeel oplevert voor de patiënt
 2. als de patiënt aangeeft geen inlichtingen te willen ontvangen.

Op verzoek dient de fysiotherapeut de patiënt schriftelijk te informeren. De fysiotherapeut bepaalt zelf de dosering en de timing van de informatieverstrekking. De informatie dient te worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt en laat zich uiteraard niet in strakke regels vastleggen. De patiënt heeft de plicht om informatie te verstrekken aan de fysiotherapeut over zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de behandeling. De fysiotherapeut zal om deze informatie moeten vragen in de anamnese, omdat niet van de patiënt verwacht mag worden dat hij weet om welke informatie het in dit geval gaat.

 Toestemmingsvereiste

Voor iedere geneeskundige (be)handeling is toestemming van de patiënt vereist. De patiënt moet dus toestemming geven voor het starten of vervolgen van de behandeling. De fysiotherapeut moet de patiënt dusdanig informeren dat de patiënt in staat is zijn besluit weloverwogen te nemen. Bij niet-ingrijpende verrichtingen mag de toestemming als gegeven worden verondersteld.

Het is van belang dat de fysiotherapeut er alert op is dat de patiënt instemt met zowel het onderzoek als de behandeling en het vervolg daarop. Onder andere bij manipulaties en verrichtingen in het kader van een voorbehouden handeling of een bijzondere handeling, is de toestemming nooit vanzelfsprekend.

Toestemming bij minderjarigen

Bij minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar is toestemming nodig van zowel het kind als de ouders. Behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar vereist alleen toestemming van de ouders. Voor beide categorieën geldt dat, wanneer de ouders gescheiden zijn, er toestemming vereist is van beide of een van beide ouders indien deze laatste ouder is belast met het ouderlijk gezag. In het laatste geval heeft de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag recht op algemene informatie van de fysiotherapeut.

Een hulpverlener heeft voor de behandeling van een minderjarige niet altijd de expliciete toestemming van beide ouders nodig. Volgens uitspraken van het Centraal Tuchtcollege mag een hulpverlener ervan uitgaan dat de ouder die het kind begeleidt tevens de andere ouder vertegenwoordigt. Als ouders een verschillende mening hebben, mag een hulpverlener soms toch behandelen. Het belang van het kind staat voorop.

Dossierplicht

Artikel 7:454 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) omschrijft de dossierplicht als volgt: ‘De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.’

Voor de dossiervorming is de concrete situatie bepalend voor de inhoud van het dossier; de fysiotherapeut beoordeelt zelf wat voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. Artikel 7:453 BW geeft aan dat de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht moet nemen en dient te handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. Uit jurisprudentie volgt, dat onder goede hulpverlening moet worden verstaan: zorg die redelijk bekwame en redelijk handelende hulpverleners op hun vakgebied in dezelfde omstandigheden betrachten.

Vernietigingsrecht

De patiënt kan de fysiotherapeut verzoeken (een deel van) zijn dossier te vernietigen. Aan dit verzoek moet binnen drie maanden worden voldaan. Alleen als er een wettelijk voorschrift of het aanmerkelijk belang van een ander dan de patiënt tegen vernietiging is, wordt het dossier bewaard (WGBO artikel 7:455). De wet stelt de eis dat de gegevens in ieder geval na 15 jaar moeten worden vernietigd. In speciale situaties (bijvoorbeeld patiënten met een chronische ziekte) vervalt deze plicht.

In verband met controle door de zorgverzekeraar en de fiscus is het aan te raden financiële gegevens apart op te slaan. Het vernietigingsrecht van de patiënt gaat boven de bewaarplicht van de fysiotherapeut. Het verzoek tot vernietiging moet wel bewaard worden.

Bewaarplicht

Het dossier dient 15 jaar worden bewaard. Daarbij wordt gerekend vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd. Ook bij overlijden van de patiënt geldt de bewaartermijn.

Recht op inzage

De patiënt heeft recht op inzage van zijn dossier. De WGBO gaat uit van een rechtstreeks recht op inzage en afschrift aan de patiënt, zonder tussenkomst van derden. Het inzagerecht is in principe zonder beperking; de patiënt mag alles zien wat er over hem geschreven is.

Er is slechts één uitzondering: als de bescherming van de privacy van een ander in het geding is of als de patiënt, wanneer hij beschikt over de informatie, een gevaar voor zichzelf of anderen zal worden. Op een verzoek tot inzage dient zo spoedig mogelijk te worden ingegaan, in elk geval binnen een maand. Voor de afschriften mag een redelijke kostenvergoeding worden gevraagd (kopieer- of administratiekosten en werktijd).

Geheimhoudingsplicht

In de relatie tussen hulpverlener en patiënt krijgt de hulpverlener de beschikking over gegevens over de patiënt. Deze gegevens zijn vertrouwelijk van aard en kunnen persoonlijke aangelegenheden van de patiënt betreffen. De patiënt heeft er recht op dat deze gegevens door de hulpverlener geheim worden gehouden.

Het is de hulpverlener niet toegestaan zonder toestemming van de patiënt inlichtingen over de patiënt aan anderen te verstrekken. Het recht op geheimhouding van de patiënt, en daarmee de plicht van de hulpverlener, is in meerdere wetten opgenomen, zoals in art. 7:457 Burgerlijk Wetboek (BW), art. 10 van de Grondwet, art. 12 lid 2 Wet bescherming persoonsgegevens, art. 88 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en art. 272 Wetboek van strafrecht (WvS).

Binnen het beroepsgeheim moet een onderscheid gemaakt worden tussen de zwijgplicht en het verschoningsrecht. De zwijgplicht geldt jegens een ieder, behalve de patiënt (art. 272 WvS). Het verschoningsrecht kan tegenover de rechter ingeroepen worden door de verschoningsgerechtigde.

Wijzigingen

Deze Privacy statement kan worden gewijzigd. Fysizo behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Fysizo gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Functionele cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van Fysizo wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Dat zijn cookies die nodig zijn om de website van Fysizo goed te laten lopen. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Analytische cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van Fysizo wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Fysizo heeft hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van Google en van Google Analytics. Voor het gebruik van analytische cookies is geen toestemming vereist.

Heb je vragen? Neem direct contact met ons op.